ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Algemeen.

1.1 In deze voorwaarden wordt onder afnemer verstaan de

natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan de Entrance

automatische deuren BV, opdracht heeft gegeven tot

het leveren van goederen en/of diensten c.q. tot het (doen)

verrichten van bepaalde werkzaamheden.

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Entrance

automatische deuren BV goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan de afnemer levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2.2 Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot

levering accepteert de afnemer de toepasselijkheid van deze

voorwaarden met uitsluiting van eventuele algemene

voorwaarden van de afnemer. Indien ook de afnemer naar zijn

voorwaarden verwijst, zijn de algemene voorwaarden van de

afnemer niet van toepassing.

2.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien

deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien enige bepalingen van deze voorwaarden nietig is of

vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze

voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Entrance automatische deuren BV en de afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst.

3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgave en dergelijke van Entrance automatische deuren BV zijn geheel vrijblijvend, evenals mededelingen van Entrance automatische deuren BV over technische hoedanigheden van de door haar geleverde producten, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke

aanvaarding door Entrance automatische deuren BV. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Entrance automatische deuren BV, dan wel uit het feit dat Entrance automatische deuren BV uitvoering geeft aan

de overeenkomst.

 1. Prijs.

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders wordt

vermeld.

4.2 De verkoopprijs is, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen, gebaseerd op tijdens de aanbieding c.q. aanvaarding van de order voor en bij Entrance automatischedeuren BV geldende prijzen, koersen, lonen, belastingen, lasten, vrachten, enz.

4.3 In geval van verhoging van een of meer kostenfactoren die

zich voordoen nadat drie maanden na het sluiten van de

overeenkomst verstrekken zijn, heeft Entrance automatische deuren BV het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook al zou de verhoging van de kostenfactor bij de aanbieding c.q. orderaanvaarding te voorzien zijn geweest.

 1. Tekeningen en beschrijvingen.

5.1 De voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de

afnemer ter hand gestelde tekeningen, technische beschrijvingen en inspectie rapporten blijven het uitsluitende

eigendom van Entrance automatische deuren BV. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming niet door de afnemer worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden aan derden.

5.2 In tekeningen, technische beschrijvingen of afbeeldingen

opgenomen gegevens, zoals gewichten, afmetingen,

capaciteit, e.d. binden Entrance automatische deuren BV niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Leveringstermijn.

6.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn,

tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij

niet-tijdige aflevering dient de afnemer Entrance automatische deuren BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en dient de afnemer Entrance automatische deuren BV een termijn te gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke overeengekomen levertijd om alsnog aan haar

verplichtingen te voldoen.

6.2 Indien termijnbetaling is overeengekomen gaat de

leveringstermijn eerst lopen na ontvangst van de betreffende

termijnbetaling, Entrance automatische deuren BV  is gerechtigd de aflevering op te schorten indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van eerder gedane leveringen.

 1. Aflevering.

7.1 Als plaats van aflevering geldt het magazijn van Entrance automatische deuren BV .

7.2 Het tijdstip van levering is de dag waarop de goederen het

magazijn verlaten, respectievelijk aldaar ter verzending/afhaling gereed staan.

7.3 Vanaf het tijdstip van levering is het risico van de

goederen voor rekening van de afnemer.

7.4 Indien de afnemer de goederen niet in ontvangst neemt is hij

niettemin de kostprijs verschuldigd. Bewaring van goederen

geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Meer en minderwerk.

8.1 Bij de prijsvorming methode aanneming of richtprijs kan de

afnemer nadat de overeenkomst is gesloten in overeenstemming met de gekozen prijsvorming, zonder dat

een aparte overeenkomst wordt afgesloten, meer- of

minderwerk opgedragen, mits het saldo van de daaruit vloeiende verrekening niet meer bedraagt dan 15% van de prijs van het werk.

8.2 Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag van meer dan

€250,00 wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden

vooraf schriftelijk bevestigd.

 1. Montage.

9.1 Eventuele montage-, installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden zijn voor rekening en risico van

de afnemer. De afnemer verplicht zich bijstand te verlenen en

materiaal ter beschikking te stellen dat voor de montage,

installatie en /of onderhoud nodig is.

9.2 De afnemer verzorgt de aanleg van elektrische

bedradingen, welke niet tot de standaard levering van de

apparatuur behoren tenzij anders overlegd.

 1. Oplevering.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 1. Hetzij wanneer Entrance automatische deuren BV aan de afnemer heeft meegedeeld, dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
 1. Hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstrekken nadat

Entrance automatische deuren BV schriftelijk aan de afnemer heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft

nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.

 1. Hetzij wanneer de afnemer de installatie (opnieuw) in

gebruik neemt, met dien verstande dat door

ingebruikname van een gedeelte van het werk, dat

gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

 1. Betaling.

12.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen alle betalingen

te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder

aftrek of schuldvergelijking, ten kantore van Entrance automatische deuren BV of op een door haar te wijzen bankrekening.

12.2 Het op de factuur vermelde bedrag kan worden

verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2% of een

ander door Entrance automatische deuren BV vast te stellen percentage. Deze toeslag wordt eerst door de afnemer verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.

12.3 Indien de afnemer niet binnen de gestelde termijn

betaald is hij van rechtswege in verzuim en maakt Entrance automatische deuren BV vanaf de vervaldag aanspraak op de wettelijke rente.

12.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter

afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en

kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het

langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de

voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.5 Is de afnemer is gebreke of verzuim met de nakoming

van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke

incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de

afnemer verschuldigde bedrag met een minimum van

€200,00.

 1. Eigendomsvoorbehoud.

13.1 Entrance automatische deuren BV blijft eigenaar van de geleverde of de nog te leveren zaken zolang de afnemer de vorderingen van Entrance automatische deuren BV ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst niet betaald heeft.

13.2 Entrance automatische deuren BV blijft tevens eigenaar van de geleverde of de nog te leveren zaken zolang de afnemer de verrichte of de nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke

overeenkomsten niet betaald heeft en zolang de afnemer

vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van

zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder

begrepen vorderingen te zake boete, rente en kosten.

13.3 Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet

behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement

wordt verklaard, surseance van betaling aan vraagt of hem

deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de afnemer

verplicht de aan Entrance automatische deuren BV (op grond van lid 1) toebehorende zaken op eerste mondelinge of schriftelijk verzoek of sommatie aan Entrance automatische deuren BV terug te geven daartoe is Entrance automatische deuren BV bevoegd zich zonder voorafgaande

waarschuwing of mededeling bij afnemer aan te dienen

teneinde de voormelde zaken direct onder zich te nemen.

 1. Ontbinding.

 

Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk

of tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard,

surseance van betaling aan vraagt of hem deze wordt

verleend, dan wel uit handelingen van de afnemer anderszins

blijkt dat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen jegens

Entrance automatische deuren BV niet kan of zal voldoen, is Entrance automatische deuren BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, zulks ter keuze van Entrance automatische deuren BV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aansprakelijkheid.

 

15.1 De aansprakelijkheid van Entrance automatische deuren BV is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Entrance automatische deuren BV wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval

niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de

verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid gedekt tot

de hoogte van het factuurbedrag.

15.2 Entrance automatische deuren BV is nimmer aansprakelijk voor andere dan in lid 1 van dit artikel genoemde door afnemer en/of derden geleden schade van welke aard dan ook, gevolgschade hieronder uitdrukkelijk begrepen, als gevolg van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de overeenkomst, gebreken ten aanzien van de wijze van levering van gebrekkige

producten, niet tijdige levering, gebreken ten aanzien van het

vervoer, het verstrekken van adviezen, etc.

behoudens opzet of grove schuld van Entrance automatische deuren BV en/of haar

ondergeschikten.

15.3 Entrance automatische deuren BV zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.

15.4 In geval van een onrechtmatige daad van Entrance automatische deuren BV of van haar ondergeschikten is Entrance automatische deuren BV slechts aansprakelijk

voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In

deze gevallen is de aansprakelijkheid van Entrance automatische deuren BV beperkt tot hetgeen de verzekeraar van Entrance automatische deuren BV uitkeert.

 1. Garantie.

16.1 De garantietermijn van de door Entrance automatische deuren BV geleverde zaken bedraagt 90 dagen. Indien de afnemer bewijst dat binnen deze periode gebreken zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal dan zal Entrance automatische deuren BV deze gebreken voor haar rekening verhelpen.

Enige verdergaande aansprakelijkheid wordt door Entrance automatische deuren BV niet vervaard.

16.2 Reclames worden door Entrance automatische deuren BV slechts in behandeling genomen indien zij binnen tien dagen na levering dan wel binnen tien dagen nadat de afnemer het gebrek

redelijkerwijs heeft kunnen kennen, schriftelijk ter kennis van

Entrance automatische deuren BV worden gebracht.

16.3 De garantie vervalt indien de afnemer zelf wijzigingen in

of reparatie aan de geleverde zaken of installaties verricht of

door derden laat verrichten of indien het geleverde voor

andere dan normale doeleinden word aangewend of op

onoordeelkundige wijze is gebruikt of behandeld c.q. niet juist

zijn onderhouden.

16.4 Indien de afnemer in belangrijke mate tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen vervallen de garantieverklaringen.

16.5 Afwijking van de garantie voorwaarden geschiedt alleen

als dit schriftelijk aan de afnemer is medegedeeld en op de

overeenkomst is vermeld.

 

 1. Overmacht.

17.1 Tijdens overmacht worden de leveringen- en andere

verplichtingen van Entrance automatische deuren BV opgeschort, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17.2 Indien Entrance automatische deuren BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het geproduceerde of het geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

17.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan

omstandigheden die de nakoming van de verbintenis

verhinderen en die niet aan Entrance automatische deuren BV zijn toe te rekenen. Hieronder zal onder meer zijn begrepen de situatie dat de leverancier van Entrance automatische deuren BV niet of tijdig levert of wanneer om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst geannuleerd wordt.

 1. Toepasselijk recht.

Op alle overeenkomsten tussen Entrance automatische deuren BV en de afnemer is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

 1. Geschillen.

Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke

slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke

tussen Entrance automatische deuren BV en de afnemer mochten ontstaan zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om een geschil in kort geding aan de bevoegde voorzieningenrechter voor te leggen, ter keuze van Entrance automatische deuren BV, hetzij aan de uitspraak van

den gewone rechter, hetzij- met uitsluiting van de gewone

rechter – aan het oordeel van een scheidsgerecht

onderworpen zijn. De bevoegde rechtbank is de rechtbank

van de vestigingsplaats van Entrance automatische deuren BV.

 1. Wijzigingen van de voorwaarden.

Entrance automatische deuren BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkintreding. Entrance automatische deuren BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemers toezenden.

Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld,

treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem

de wijziging is meegedeeld.